Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

English version of our Terms and Conditions: see below.

Download onze Algemene Voorwaarden als PDF-document via deze link.

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere (aanvraag voor een) offerte, advies, interventie of enige andere opdracht uitgevoerd door De Clercq & Partners CVBA, met maatschappelijke zetel te Edgard Gevaertdreef 10/A, 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR Gent, afdeling Gent) onder het nummer 0472.015.856 (hierna genoemd “DCP”) evenals op alle andere overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen DCP en een opdrachtgever (hierna genoemd “Opdrachtgever”).

  Iedere verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar DCP zal eveneens haar octrooi- en merkengemachtigden evenals al haar juridische, wetenschappelijke en administratieve medewerkers handelend in haar naam en voor haar rekening omvatten.

  Ieder verzoek om advies of interventie, iedere aanvaarding van een offerte door de Opdrachtgever of de loutere betaling van een factuur brengt tevens de uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden met zich mee. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de toepassing van zijn eigen Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
   
 2. DCP verbindt er zich toe om haar opdrachten te goeder trouw, voorzichtig, zorgvuldig en met inachtneming van de nodige confidentialiteit uit te voeren. Alle aan DCP toevertrouwde opdrachten houden van nature uit een middelenverbintenis in. Dientengevolge staat DCP niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
   
 3. De Opdrachtgever en DCP erkennen dat in het kader van bepaalde opdrachten verplichte termijnen moeten worden nageleefd die worden opgelegd bij wet of door derden. Bijgevolg verbindt de Opdrachtgever zich ertoe aan DCP alle informatie en instructies te verstrekken die nodig zijn opdat DCP haar opdrachten correct en tijdig kan uitvoeren. De Opdrachtgever verbindt zich er dan ook toe tijdig en zorgvuldig te antwoorden op alle informatie die wordt gevraagd door DCP en aan deze laatste tijdig de eventueel vereiste (ondertekende) documenten of instructies evenals alle andere nuttige informatie te verstrekken. De Opdrachtgever zal DCP bovendien onmiddellijk op de hoogte brengen indien de informatie die aan DCP werd verstrekt wijzigt of gewijzigd is.
   
 4. Op verzoek van de Opdrachtgever verstrekt DCP een offerte voor de inschatting van de kosten, taksen en honoraria waartoe de Opdrachtgever zal gehouden zijn in het kader van de door DCP uit te voeren opdrachten. De bedragen opgenomen in elke offerte van DCP zijn louter indicatief en zijn onder expliciet voorbehoud van bijkomende kosten die het gevolg kunnen zijn van, onder andere, wisselkoersverschillen, wijzigingen van de officiële taksen, vertalingen, andere verplichte officiële kosten (zoals legalisaties, apostille, …), bijkomende intellectuele prestaties (zoals ons advies inzake de depotstrategie en de behandeling van bezwaren van derden of van de administratie) en van omstandigheden die de complexiteit van DCP’s opdrachten verhogen.

  Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, worden de door DCP uitgevoerde opdrachten gefactureerd op basis van uurtarieven, dewelke kunnen variëren afhankelijk van de competenties en de ervaring van de personen die de opdracht hebben uitgevoerd en die bovendien kunnen worden aangepast van tijd tot tijd.

  Alle door DCP opgegeven prijzen zijn steeds in euro en exclusief BTW, alsook exclusief iedere andere eventueel van overheidswege geheven belasting of taks.

  De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat DCP bij de uitvoering van haar opdrachten te allen tijde een beroep kan doen op één of meer derden, zoals, onder andere, deskundigen en (buitenlandse) correspondenten, en dat de kosten verbonden aan het inschakelen van dergelijke personen aan de Opdrachtgever worden doorgerekend.
   
 5. Alle facturen uitgaande van DCP zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel van DCP binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betwistingen worden uitsluitend in overweging genomen indien zij binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven werden geformuleerd.

  Een nalatigheidsinterest van 1% per begonnen maand zal zonder voorafgaandelijke berichtgeving of ingebrekestelling aangerekend worden op het factuurbedrag indien de factuur niet binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum is betaald. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn worden ook alle niet-vervallen facturen opeisbaar en behoudt DCP zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke kennisgeving alle werkzaamheden voor de Opdrachtgever of iedere belanghebbende derde te staken. Eventuele schade als gevolg hiervan is geheel en volledig voor rekening van de Opdrachtgever of belanghebbende derde. Tevens erkent de Opdrachtgever uitdrukkelijk dat hij, in geval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht van DCP om schadevergoeding voor alle werkelijk gedane kosten te vorderen (daarbij inbegrepen alle redelijke kosten die samenhangen met de invordering van de niet-betaalde facturen).
   
 6. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van DCP, uit welke hoofde dan ook, ongeacht het aantal malen dat zulks geschiedt en ongeacht de in werkelijkheid door de Opdrachtgever geleden schade zal beperkt blijven tot het bedrag dat door de verzekeraar van DCP in voorkomend geval wordt uitgekeerd. Indien en voor zover DCP voor die schade geen uitkering onder een verzekering ontvangt, en enkel in het geval van opzet, zware fout of grove nalatigheid van DCP, zal de totale cumulatieve aansprakelijkheid van DCP beperkt zijn tot het bedrag dat voor de betreffende opdracht(en) door DCP reeds is ontvangen, met een maximum van 100.000 EUR. Alle andere aansprakelijkheid voor directe, indirecte, financiële, commerciële, omstandige, gevolgschade of enige andere schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een handelen of nalaten, met uitzondering van bedrog, van DCP, wordt hierbij expliciet uitgesloten.

  DCP is niet aansprakelijk voor verlies of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit gevallen van overmacht, noch voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van derden, aangestelden of uitvoeringsagenten en/of verlies of schade die hieruit voortkomt en/of daarmee verband houdt. Onder “overmacht” dient te worden begrepen: iedere omstandigheid waarin DCP haar verplichtingen uit de overeenkomst met de Opdrachtgever niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een oorzaak buiten haar wil, zoals, maar niet beperkt tot, werkstakingen, brand, ontploffing, lock-out, ongevallen, oorlog, schaarste aan publieke informatie of aan logistieke diensten, stormschade, stroompanne, overstromingen en dergelijke meer. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden zijn DCP en de Opdrachtgever beiden gerechtigd om, zonder enige schadevergoeding te betalen, de overeenkomst voor wat het niet-uitvoerbare gedeelte betreft te ontbinden door de andere partij hiervan in kennis te stellen met een aangetekend schrijven.

  De Opdrachtgever kan geen vordering instellen, ongeacht de aard, de grondslag of de modaliteiten ervan, indien het verlies of de schade niet onverwijld schriftelijk aan DCP werd gemeld nadat deze werd ontdekt of redelijkerwijze door de Opdrachtgever had moeten worden ontdekt en in ieder geval vervalt elke aanspraak van de Opdrachtgever na het verstrijken van 6 maanden vanaf de dag waarop de oorzaak van het verlies of de schade zich heeft voorgedaan.
   
 7. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk, zonder opzeggingstermijn, zonder tussenkomst van een rechtbank en onverminderd het recht op schadevergoeding te beëindigen door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever er nadrukkelijk niet van om ten minste die opdrachten te vergoeden die tot op het moment van de beëindiging door DCP zijn verricht.
   
 8. De nietigheid of de niet-uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan. Een onwettige of niet-toepasbare clausule van deze Algemene Voorwaarden zal worden vervangen door een nieuwe clausule die, voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, het meest gunstig is voor DCP. Het feit dat DCP zich op een bepaald moment niet beroept op enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden kan geenszins worden beschouwd als een afstand van recht van DCP en sluit een later beroep op deze Algemene Voorwaarden of één van haar bepalingen geenszins uit.
   
 9. Eventuele betwistingen of geschillen tussen de Opdrachtgever en DCP zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken te Gent. De rechtsverhoudingen tussen DCP en de Opdrachtgever, waaronder, onder andere, deze Algemene Voorwaarden, worden exclusief beheerst door en moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht.

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Download our Terms and Conditions as a PDF document via this link.

This is a non-binding translation from Dutch to English of the general terms and conditions set out by De Clercq & Partners CVBA and is provided for your information only. Only the Dutch text of the general terms and conditions shall be binding.

 1. These general terms and conditions (hereinafter “Terms and Conditions”) apply to all (requests for) offers, advices, interventions or any other tasks performed by De Clercq & Partners CVBA, with registered office at Edgard Gevaertdreef 10/A, 9830 Sint-Martens-Latem and registered with the register of legal entities (RLE Ghent, division Ghent) under the number 0472.015.856 (hereinafter “DCP”) as well as any other agreements or legal relationships between DCP and a customer (hereinafter “Customer”).

  Any references in these Terms and Conditions to DCP shall also include its patent and trademark attorneys as well as all its legal, scientific and administrative personnel acting on behalf and for the account of DCP.

  Any request for advice or intervention, any acceptance of an offer by the Customer or the mere payment of an invoice also entails the express acceptance of these Terms and Conditions. The Customer acknowledges and accepts that the application of its own general terms and conditions is explicitly excluded.
   
 2. DCP undertakes to perform its tasks in good faith, carefully, diligently and in accordance with the necessary confidentiality. All tasks entrusted to DCP inherently relate to an obligation of means. Accordingly, DCP does not guarantee the achievement of a certain result.
   
 3. The Customer and DCP acknowledge that, in the context of certain tasks, mandatory deadlines imposed by law or third parties have to be respected. Consequently, the Customer undertakes to provide DCP with all information and instructions that are necessary for DCP to be able to perform its tasks correctly and in a timely manner. Therefore, the Customer undertakes to respond timely and diligently to all requests for information from DCP and to provide the latter in a timely manner with the, where appropriate, required (signed) documents or instructions as well as any other useful information. Moreover, the Customer shall notify DCP immediately if the information provided to DCP changes or has changed.
   
 4. At the request of the Customer, DCP shall provide an offer estimating the costs, taxes and fees that the Customer will incur in the context of the tasks to be performed by DCP. The amounts included in any offer of DCP are merely indicative and are explicitly subject to additional costs resulting from, amongst others, exchange rate variations, changes in the official taxes, translations, other mandatory costs (such as legalizations, apostille, …), additional intellectual services (such as our advice relating to the filing strategy and the handling of objections by third parties or by the administration) and circumstances which increase the complexity of DCP’s tasks.

  Unless expressly agreed otherwise, the tasks performed by DCP are invoiced based on fixed hourly rates, which may vary depending on the competences and experience of the persons that have performed the tasks and which moreover may be adjusted from time to time.

  All prices quoted by DCP are in euro and exclusive of VAT as well as any other possible tax or duty imposed by any government.

  The Customer acknowledges and agrees that DCP is allowed at all times, in the performance of its tasks, to engage one or more third parties, such as, amongst others, experts and (foreign) correspondents and that the costs related to the engaging of such persons will be charged to the Customer.
   
 5. All DCP’s invoices are payable at the registered office of DCP within 30 calendar days from the invoice date. Any complaint regarding the invoice will only be considered if received by registered mail within 14 calendar days from the invoice date.

  A default interest of 1% per month commenced will be charged on the invoice amount without prior notice if the invoice is not paid within 30 calendar days from the invoice date. In case of non-payment of the invoice within the above mentioned period, all invoices not yet due will also become payable by operation of law and without prior notice and in such case DCP furthermore reserves the right to interrupt or stop all activities, services and work commissioned by the Customer or any interested third party without prior notice. Eventual damages resulting from the above will be the sole responsibility of and will be for the account of the Customer or interested third party. The Customer furthermore recognizes that, in case of non-payment of the invoice within the above mentioned period, by operation of law and without prior notice a fixed indemnity amounting to 10% of the invoice amount shall be payable to DCP, with a minimum of EUR 250, notwithstanding DCP’s right to claim damages for all actually incurred costs (thereby included all reasonable costs related to the recovering of unpaid invoices).
   
 6. DCP’s total cumulative liability on any basis whatsoever, irrespective of how often it happens and regardless of the damage actually suffered by the Customer shall be limited to, where applicable, the amount paid out by the insurance company of DCP. If and insofar as DCP does not receive compensation of that damage under any insurance, and only in case of willful misconduct, serious fault or gross negligence by DCP, the total cumulative liability of DCP shall be limited to the amount that DCP has already received for the task(s) concerned, subject to a maximum of EUR 100,000. Any and all other liability for direct, indirect, financial, commercial, incidental or consequential damages or any other damages directly or indirectly resulting from acts or omissions, excluding fraud, by DCP is hereby explicitly excluded.

  DCP shall not be liable for any loss or damage directly or indirectly resulting from cases of force majeure nor for any shortcomings and/or errors made by third parties, commissioners (aangestelden / préposés) or execution agents (uitvoeringsagenten / agents d’exécution) and/or any loss or damage resulting therefrom and/or related thereto. “Force majeure” is to be understood as: any circumstance in which DCP cannot or cannot timely comply with its obligations under the agreement with the Customer following a cause beyond its control, such as, but not limited to, strikes, fire, explosions, lockout, accidents, war, unavailability of public information or logistic services, power failures, storm damage, floods, etc. If the event of force majeure lasts longer than 3 months, DCP and the Customer shall have the right to terminate the agreement with respect to the part which cannot be complied with, without payment of any compensation, by notifying the other party thereof by registered mail.

  The Customer shall not be able to file a claim, regardless of its nature, basis or modalities, if the loss or damage is not reported to DCP in writing immediately after it has been discovered or should reasonably have been discovered by the Customer and all claims shall in any event lapse after 6 months as from the day on which the cause of the loss or damage has occurred.
   
 7. Each party has the right to terminate the agreement forthwith, without notice period, without court intervention and notwithstanding its right to damages, by giving notice of termination to the other party. The termination of the agreement explicitly does not discharge the Customer from compensating at least the tasks that were performed by DCP up until the moment of termination.
   
 8. The nullity or unenforceability of one or more provisions of the present Terms and Conditions does not affect the validity or enforceability of the other provisions hereof. Any illegal or unenforceable clause of these Terms and Conditions shall be replaced by a new clause, which is, in as far as permitted under applicable law, the most favorable to DCP. The fact that DCP does not invoke, at any given time, any of the clauses of these Terms and Conditions cannot be construed as a waiver of its rights by DCP and does not exclude recourse to these Terms and Conditions or any of its clauses at a later stage.
   
 9. Any and all disputes or conflicts between the Customer and DCP shall exclusively be submitted to the competent courts of Ghent (Belgium). The legal relationships between DCP and the Customer, including, amongst others, the present Terms and Conditions, shall exclusively be governed by and construed in accordance with Belgian law.

Follow us on Instagram